Писмени преводи


 

Езиков център "Форум" разполага с преводачи за извършване на писмени преводи от всякакъв вид, тематика и обем. В повечето случаи писмените преводи се извършват от екип от преводачи и редактори в съответната област и се координират от ръководител на проекта, който извършва уеднаквяването и синхронизирането на превода. Някои от ключовите области, в които „Форум” има солиден опит и утвърдени работни екипи са: административни документи на физически и юридически лица, информационни технологии, право, консултантски, правни и счетоводни услуги, управление на недвижими имоти, екология и опазване на околнат среда, транспорт и логистика, телекомуникации, машиностроене, архитектура, строителство, геодезия, мебелна и химическа промишленост. Активно прилагаме в работата си последни версии програми за преводаческа памет (Trados, Wordfast), създаваме специални речници, включващи в себе си термини, отнасящи се до всеки отделен проект. По такъв начин постигаме уеднаквяване на терминологията във всички наши писмени преводи за конкретен клиент. 

 

 

 

Що е то официален превод? 

 

Официалният превод придава вярно и точно съдържанието на оригиналния текст, на бланка на нашата оторизирана агенция, с печат и подпис на заклетия преводач, удостоверяващ извършения превод. При представяне на документа пред официални власти в съответната страна (Регистри, Нотариуси, Съдилища, Академични институти и др.), оригиналът, както и неговият превод могат да бъдат снабдени с необходимите нотариални заверки, заверка-Апостил и заверка на подписа на оторизирания преводач в Консулски отдел на МВнР. Може да разчитате на нашите компетентни съвети и услуги, свързани с придаването на юридическа сила на документи от и за чужбина.

 

Ето и някои видове официални преводи:

 

Лични документи: Дипломи за образователна степен и квалификация; Документи, издадени от съдилища, прокуратура, следствие и МВР; Документи, издадени от публични регистри и административни служби; Общински документи; Медицински удостоверения, епикризи и изследвания; Банкови документи (банкови референции и др.); Документи за трудов стаж

 

Юридическа, търговска и финансово-счетоводна документация: Учредителни документи и удостоверения за фирмена регистрация; Търговски договори; Счетоводни документи, участващи във фирмения документооборот; Тръжна документация; Годишни финансови отчети, одиторски доклади; Бизнес и инвестиционни програми; Бизнес-планове, маркетингови планове; Документация по финансиране на проекти; Застрахователна документация; Презентации, брошури, каталози, уеб-сайтове; Обща фирмена кореспонденция; Банкови договори, удостоверения и референции; Акредитиви, гаранции; Извлечения, отчети и документи за финансиране

 

Технически преводи: Ръководства за експлоатация и инсталиране; Продуктови и функционални спецификации; Нововъведения, патенти, лицензи; Процедури и технически доклади; Каталози и продуктови листи; Документи за управление на качеството; Проектна документация на строителни обекти;

 

Медицински преводи: Медицински свидетелства, справки; Епикризи и клинични картини; Резултати от лабораторни изследвания; Инструкции за лекарствени средства; Резултати от тестове на фармацевтични препарати; Техническа документация на медицинска апаратура; 

 


.